افتخار دیگری برای شرکت آرد ماشین
بازسازی کامل کارخانه آرد شهر کرمانشاه که چندین سال تعطیل بوده است و راه اندازی کامل و موفق این واحد تولیدی با همکاری مدیران و پرسنل دلسوز آن.