بارریز مدرج AMDM/2C

بارریز مدرج AMDM/2C

از این دستگاه برای تخلیه مخازن و سیلوها و در زمانی که ترکیب درصدهای مختلف از هر سیلو مورد نظر باشد، استفاده می شود. درصد حجمی بار هر سیلو در ترکیب بین ۵% تا ۱۰۰% قابل تنظیم است.

  • بار توسط نیروی وزن از طریق لوله ها به داخل تبدیل ریخته شده و در سرتاسر کشویی های بارریز پخش می گردد و چنانچه هر یک از کشویی ها که با پلاک های ۳۰%, ۱۵%, ۱۰%, ۵% و ۴۰% باز شود به همان میزان از ظرفیت بارریز بار خارج خواهد شد.
  • در پشت بدنه دستگاه دریچه دیگری تعبیه شده که جهت خارج کردن دستگاه از خط تولید و به عنوان بای پاس عمل می نماید.